Nieuws | Blijf op de hoogte

Overzicht papers | Publicatie en download

Hieronder staat het overzicht van de door de begeleidingscommissie van het congres positief beoordeelde papers. De papers zijn direct downloadbaar. Een samenvatting verschijnt in de NVC 2016 Congresbundel. Daarnaast wordt de kennis verspreidt via mediakanalen van NVC 2016, Verkeerskunde, Verkeer in Beeld, PARKEER 24 (Acquire Publishing) en CROW.

Paper | Maatschappelijke baten van Incident Management

Samenvatting Paper:  Binnen Incident Management (IM) richten alle hulpverleners zich door structurele samenwerking gezamenlijk op het versnellen van het vrijmaken van de weg na een ongeval of incident, uitgaande van een veilige werkplek en de juiste zorg voor eventuele slachtoffers. IM verkort de incidentduur en daarmee worden maatschappelijke kosten als gevolg van files door ongevallen en incidenten verminderd.

Paper | Back to basics met verkeerslichtenregelingen

Samenvatting Paper: Nederlandse verkeerslichtenregelingen zijn door de jaren heen te ingewikkeld, onoverzichtelijk en inflexibel geworden. Door een veelvoud van steeds nieuw toegevoegde functies en opties, die bovendien vaak zijn vervlochten door onderlinge afhankelijkheden, is het programmeren van regelingen dusdanig ingewikkeld geworden dat zeer uitgebreide specificaties nodig zijn en is veel specifieke domeinkennis nodig.

Paper | Files oplossen? Reizigers zelf laten doen!

Samenvatting Paper: De files in Nederland zijn de afgelopen 20 jaar op verschillende manieren bestreden: Planmatige aanleg van Infrastructuur (MIRT), collectieve beïnvloeding van verkeer via wegkantsystemen (verkeersmanagement), gedragsverandering van reizigers (mobiliteitsmanagement) en meer recent de ontwikkeling en inzet van intelligente transportsystemen gericht op de beïnvloeding van individueel reis- en rijgedrag (ITS/Smart Mobility).

Paper | Inschatten, monitoren en evalueren van verkeershinder bij wegwerk: Wat kan er beter?

Samenvatting Paper: In Nederland willen we verkeershinder(beleving) voor weggebruikers bij werkzaamheden te minimaliseren. Daarbij is het inschatten van verkeershinder vooraf essentieel voor een goede communicatie omtrent de werkzaamheden. Echter is er binnen de momenteel toegepaste methodiek nogal wat ruimte om te bepalen welke factoren maatgevend zijn op het inschatten van de hinder. Bovendien is onze huidige manier van monitoren van verkeershinder voornamelijk gericht op incidenten, en minder op structurele verkeersbeïnvloedende factoren. Daar volgt automatisch uit dat we bij een evaluatie deze zaken vaak niet inzichtelijk hebben en ze dus niet kunnen evalueren.

Paper | Inzicht in bereikbaarheid: naar een score per woning

Samenvatting Paper: Het Kadaster heeft een verkenning gedaan naar de ontwikkeling van een bereikbaarheidsscore per woning: een score op basis van bereikbaarheid van voorzieningen. Er komt steeds meer (geografische) open data beschikbaar, waarmee toepassingen met extra toegevoegde waarde gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt er snelle software ontwikkeld die berekeningen kan doen met grote hoeveelheden data. Een doelgroepenonderzoek leidde tot de conclusie dat er behoefte is aan een dergelijke score. Uit een inventarisatie van beschikbare data kwam naar voren dat van een redelijk aantal soorten voorzieningen de locatie beschikbaar is, waarmee een score berekend zou kunnen worden.

Paper | De Fietsmonitor: schatten van stedelijke fietsstromen op basis van data uit verkeerslichten en het OViN

Samenvatting Paper: In Nederland heeft de fiets een voorname plaats in het stedelijke verkeerssysteem. Maar hoeveel weten we er eigenlijk van? Hoewel er wel degelijk fietsdata wordt verzameld, wordt het nog onvoldoende benut. Wanneer we meer willen weten over fietsers zou het handig zijn eerst de bestaande bronnen te beschouwen op de specifieke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toepassingsgebied. Daarnaast biedt het koppelen van databronnen de mogelijkheid om het in kaart brengen van de fiets van verschillende kanten te benaderen en de specifieke kwaliteiten van databronnen ten volle te benutten.

Paper | Geloofwaardigheid van verkeerslichtenregelingen onder druk?

Samenvatting Paper: Bij DTV Consultants testen we veel verkeerslichtenregelingen voor gemeenten en provincies. Daarnaast voeren wij veel verkeerskundig onderhoud uit. Steeds vaker constateren wij dat er veel mis gaat in de basisprincipes van verkeerslichtenregelingen. Dit resulteert in ongewenste effecten als: onnodig wachten en verkeersonveilige situaties. Onnodig wachten is hinderlijk, niet comfortabel, en milieu onvriendelijk. Daarnaast zien we ook veel onveilige situaties op straat die volstrekt onnodig zijn. Met relatief simpele aanpassingen zijn grote verbeteringen door te voeren.

Discussie Paper | Het Nieuwe Regelen: kansen en bedreigingen voor de huidige praktijk

Samenvatting: In het programma Beter Benutten (pBB) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werken het rijk, de regio en bedrijfsleven samen aan innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Een belangrijk deel van deze maatregelen wordt mogelijk gemaakt doordat informatie tussen wegkantsystemen en weggebruikers makkelijker en sneller gedeeld kan worden. Maar communicatie is moeilijk. Hoe zorgen we ervoor dat bij het uitwisselen van informatie deze eenduidig geïnterpreteerd kan worden en voldoende betrouwbaar is? En dwingt dat ons tot een vereenvoudiging van het regelproces of juist tot een avancering?

Paper | CycleRAP veiligheidsindicator fietsinfrastructuur

Samenvatting Paper: Proactief in kaart brengen van de veiligheid van fietsinfrastructuur. Daar is CycleRAP voor ontwikkeld. De methode berekent het risico dat een fietser heeft op een ongeval, gerelateerd aan de inrichting van de weg en verkeersintensiteit.

VOLG HET NIEUWS

SPONSORS 2017

Afbeelding 


 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VOLG HET CONGRES