Nieuws | Blijf op de hoogte

Paper | Steden snel verbonden in één Daily Urban System

Samenvatting Paper Ruimtelijk economisch belang van reistijdverkorting tussen de belangrijkste stedelijke regio’s in het kader van de studie Toekomstbeeld OV 2040. Wetenschappelijke instituten waaronder OESO en SER stellen dat in Nederland stedelijke massa ontbreekt en dat daardoor onze internationale concurrentiepositie onder druk staat. Door onze relatief kleine steden goed te verbinden (snellere verbindingen dan nu het geval), kan deze massa wel worden gevormd. Welke bijdrage kan het OV bieden in het dichter bij elkaar brengen van steden? Voor het beleidstraject Toekomstbeeld OV is op nationaal en internationaal schaalniveau het OV- systeem vanuit de voorziene ruimtelijk-economische ontwikkeling verkend.

Paper | Robuustheid en wegontwerp

Samenvatting Paper: Het nationale beleid is gericht op het terugdringen van structurele files en daarmee de reistijdverliezen. Daarnaast is er ook toenemende aandacht voor het beperken van files ten gevolge van incidenten. Door de hoge belasting van het hoofdwegennet betekent een incident immers al snel een grote file en daarmee onverwacht groot reistijdverlies.

Paper | De nieuwe databron: Modelled Car Data

Samenvatting Paper: Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker, zowel voor evaluatiestudies als realtime verkeersmanagement. Er zijn meerdere databronnen, variërend van meetlussen tot Floating Car Data, welke elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

Paper | Effectbepaling C-ITS en geautomatiseerd rijden

Samenvatting Paper: De transitie naar steeds geavanceerder systemen in auto’s en langs de weg, leidend tot een toenemende automatisering van auto’s en in coöperatie met wegkantsystemen, vraagt om inzicht in de effecten. Deze bijdrage en presentatie op het congres geeft een schets van de uitdaging die hier ligt, en stelt een aantal vragen waar in de discussie sessie op ingegaan kan worden.

Paper | De oudere fietser valt, daar kunnen we iets aan doen!

Samenvatting Paper: Oudere fietsers hebben een hoog risico op letsel als gevolg van een val met de fiets, waarbij geen andere weggebruiker direct betrokken is. Uit ongevallenstudies weten we ondertussen veel over de oorzaken en situaties. Echter, over de reden waarom deze situaties nu precies bij ouderen leiden tot een val, is nog weinig bekend. Ook is nog niet onderzocht of aanpassingen aan de fiets de oudere fietser in zijn beperkingen zou kunnen ondersteunen.

Paper | Zelfrijdende auto: panacee of fata morgana?

Samenvatting Paper: Onderzoekers, fabrikanten en overheden scheppen hoge verwachtingen van de mogelijkheden en voordelen van de zelfrijdende auto als oplossing voor zowat alle verkeersproblemen, als ongevallen, files, energieverspilling, milieu en vervoersarmoede. De ontstane hype lijkt op de hoge verwachtingen die een halve eeuw geleden werden gewekt rond kernenergie en spectaculaire SF-achtige innovaties bij auto’s en andere vervoermiddelen. Zelfrijdende auto’s zullen in rijke landen op termijn voor zakelijke rijders reeël worden, voor de BRIC- en derdewereldlanden zijn ze geen toepasbare oplossing.

Paper | Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement: van tekentafel naar toepassing in de praktijk

Samenvatting Paper: Op het congres leggen we uit wat de bouwstenen zijn van een regelaanpak. We laten we zien dat het mogelijk is om met bestaande systemen en minimale investeringen relatief complexe regelingrepen te doen en wat hiervoor nodig is. De resultaten uit de PoC Utrecht Zuid tonen aan dat verkeerskundige doelstellingen kunnen worden gehaald en er winst is te behalen ten opzichte van meer traditionele vormen van verkeersmanagement, zowel aan de kant van de monitoring als aan de kant van het inzetten van maatregelen.

Paper | Stedelijk mobiliteitsbeleid langs de SUMP-meetlat gelegd

Samenvatting Paper: De Sustainable Urban Mobility Plan methodiek is een manier om beleid voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. Deze methodiek is door de Europese Commissie ontwikkeld. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Dit is relevant omdat steeds meer gemeenten duurzaamheidsambities willen realiseren met hun mobiliteitsbeleid.

Paper | De VeloViewer: hier fietst Den Haag!

Samenvatting Paper: Het stimuleren van fietsgebruik staat bij veel wegbeheerders hoog op de politieke agenda. De fiets wordt gezien als schoon en gezond alternatief voor de auto bij verplaatsingen op korte en middellange afstand. Een uitdaging waar wegbeheerders tegenaan lopen bij het maken van stimulerend fietsbeleid is het gebrek aan informatie over fietsgebruik. Vragen blijven vaak onbeantwoord. Waar zijn fietsmaatregelen het meest effectief? Op welke route zit veel fietsverkeer? Welke fietsenstallingen worden goed gebruikt? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft gemeente Den Haag de VeloViewer ontwikkeld.

VOLG HET NIEUWS

SPONSORS 2017

Afbeelding 


 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VOLG HET CONGRES