Nieuws | Blijf op de hoogte

Paper | De nieuwe databron: Modelled Car Data

Samenvatting Paper: Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker, zowel voor evaluatiestudies als realtime verkeersmanagement. Er zijn meerdere databronnen, variërend van meetlussen tot Floating Car Data, welke elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

Paper | Effectbepaling C-ITS en geautomatiseerd rijden

Samenvatting Paper: De transitie naar steeds geavanceerder systemen in auto’s en langs de weg, leidend tot een toenemende automatisering van auto’s en in coöperatie met wegkantsystemen, vraagt om inzicht in de effecten. Deze bijdrage en presentatie op het congres geeft een schets van de uitdaging die hier ligt, en stelt een aantal vragen waar in de discussie sessie op ingegaan kan worden.

Paper | De oudere fietser valt, daar kunnen we iets aan doen!

Samenvatting Paper: Oudere fietsers hebben een hoog risico op letsel als gevolg van een val met de fiets, waarbij geen andere weggebruiker direct betrokken is. Uit ongevallenstudies weten we ondertussen veel over de oorzaken en situaties. Echter, over de reden waarom deze situaties nu precies bij ouderen leiden tot een val, is nog weinig bekend. Ook is nog niet onderzocht of aanpassingen aan de fiets de oudere fietser in zijn beperkingen zou kunnen ondersteunen.

Paper | Zelfrijdende auto: panacee of fata morgana?

Samenvatting Paper: Onderzoekers, fabrikanten en overheden scheppen hoge verwachtingen van de mogelijkheden en voordelen van de zelfrijdende auto als oplossing voor zowat alle verkeersproblemen, als ongevallen, files, energieverspilling, milieu en vervoersarmoede. De ontstane hype lijkt op de hoge verwachtingen die een halve eeuw geleden werden gewekt rond kernenergie en spectaculaire SF-achtige innovaties bij auto’s en andere vervoermiddelen. Zelfrijdende auto’s zullen in rijke landen op termijn voor zakelijke rijders reeël worden, voor de BRIC- en derdewereldlanden zijn ze geen toepasbare oplossing.

Paper | Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement: van tekentafel naar toepassing in de praktijk

Samenvatting Paper: Op het congres leggen we uit wat de bouwstenen zijn van een regelaanpak. We laten we zien dat het mogelijk is om met bestaande systemen en minimale investeringen relatief complexe regelingrepen te doen en wat hiervoor nodig is. De resultaten uit de PoC Utrecht Zuid tonen aan dat verkeerskundige doelstellingen kunnen worden gehaald en er winst is te behalen ten opzichte van meer traditionele vormen van verkeersmanagement, zowel aan de kant van de monitoring als aan de kant van het inzetten van maatregelen.

Paper | Stedelijk mobiliteitsbeleid langs de SUMP-meetlat gelegd

Samenvatting Paper: De Sustainable Urban Mobility Plan methodiek is een manier om beleid voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. Deze methodiek is door de Europese Commissie ontwikkeld. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Dit is relevant omdat steeds meer gemeenten duurzaamheidsambities willen realiseren met hun mobiliteitsbeleid.

Paper | De VeloViewer: hier fietst Den Haag!

Samenvatting Paper: Het stimuleren van fietsgebruik staat bij veel wegbeheerders hoog op de politieke agenda. De fiets wordt gezien als schoon en gezond alternatief voor de auto bij verplaatsingen op korte en middellange afstand. Een uitdaging waar wegbeheerders tegenaan lopen bij het maken van stimulerend fietsbeleid is het gebrek aan informatie over fietsgebruik. Vragen blijven vaak onbeantwoord. Waar zijn fietsmaatregelen het meest effectief? Op welke route zit veel fietsverkeer? Welke fietsenstallingen worden goed gebruikt? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft gemeente Den Haag de VeloViewer ontwikkeld.

Paper | Realisatie publieke oplaadpalen: ervaringen en leerpunten

Samenvatting Paper: Elektrisch vervoer is wereldwijd in opkomst. Nederland is één van de koplopers op dit gebied. De groei van het aantal elektrische voertuigen brengt een groeiende vraag naar oplaadpalen in de openbare ruimte met zich mee. Voor de realisatie van openbare laadinfrastructuur zijn er drie mogelijke modellen; het concessiemodel, het opdrachtenmodel en het open-marktmodel.

Paper | Bereikbaarheidsplan Renovatie Velsertunnel: van tegenstand tot medestand!

Samenvatting Paper: Sinds april 2016 is de Velsertunnel (A22) negen maanden helemaal dicht omdat de tunnel gerenoveerd moet worden. 65.000 voertuigen per dag hebben hun route verlegd of voor een alternatief voor de auto gekozen. In de voorbereiding was er veel weerstand vanuit de omgeving voor de aangekondigde afsluiting van de Velsertunnel. Dat was ook logisch, want de sluiting van de Velsertunnel is ingrijpend voor de regio IJmond.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres